Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Moby Creative (hierna te noemen ‘Moby’), een onderneming met adres Herenweg 3, Noordwijk. Moby is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54248558.

Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
BW: het Burgerlijk Wetboek.
Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Moby voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen Moby en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Moby voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Koop op afstand: een overeenkomst die tussen Moby en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Moby en de Wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van een Overeenkomst.
Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de
Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing
naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen
Moby en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk
schriftelijk is afgeweken.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Moby,
voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Offertes

1. Alle offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend
aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door Moby tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomsttot stand is gekomen.
2. Alle offertes van Moby zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
3. Moby kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij op basis van
redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had
behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing
of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod dan is Moby daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Moby anders aangeeft.

Totstandkoming overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van
Moby.
2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs
elektronische weg). Moby is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren
alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
3. Op het moment dat Moby van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een
Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Moby feitelijk begint met
de uitvoering.
4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen,
correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Uitvoering overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt door Moby naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van
het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Moby bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd.
Moby is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Moby is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen
wordt uitgevoerd, heeft Moby het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Moby niet verplicht tot
uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Wijzigingen en meerwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Moby de Wederpartij
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg
overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Moby zal de Wederpartij
hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of
kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Moby de Wederpartij hierover van te voren in.
4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Moby daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs.
Hierbij zal Moby proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
5. Moby zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het
gevolg is van omstandigheden die aan Moby kunnen worden toegerekend.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf
het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn
aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Wederpartij

1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies en/of materialen waarvan
Moby aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig
beschikbaar zijn.
2. Moby is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Moby is uit gegaan van
door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor Moby kenbaar behoorde te zijn.
3. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele
eigendom, garandeert de Wederpartij hij beschikt over de vereiste licenties.
4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Moby onmogelijk
maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
5. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft
voldaan, heeft Moby het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de
Wederpartij in rekening te brengen.

Proeven

1. De Wederpartij is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Moby ontvangen
modellen, prototypes of proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze
met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan van Moby terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de Wederpartij geldt als erkenning dat van Moby de aan de
proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. Moby is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven
in door de Wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Een op verzoek van de Wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs
in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proef in
de prijs zijn inbegrepen.

Herziening

1. Na levering van het Product en/of de Dienst komt aan de Wederpartij het recht toe op twee
herzieningen van de Dienst zonder dat de Wederpartij een aanvullende vergoeding
verschuldigd is, tenzij expliciet anders overeengekomen.
2. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de prijs
inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tegen het geldende tarief van Moby.

Risico-overgang

1. De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter
beschikking stellen van de Producten aan de Wederpartij als Bedrijf voor rekening en risico
van Moby.
2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van Producten die voorwerp van
de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij als Bedrijf over op het moment waarop
Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking
staan.

Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Moby aangegeven prijzen en
tarieven altijd exclusief BTW.
2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders
overeengekomen.
3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de
hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Moby.
4. Van alle bijkomende kosten zal Moby tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de
Wederpartij door kunnen worden berekend.
5. Indien Moby bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is
Moby gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet
onder voorbehoud is gegeven.
6. In het geval Moby voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van
de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring
ontbinden, tenzij:
a. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Moby rustende verplichting
ingevolge de wet;
b. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen,
productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het
aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
c. Moby alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomen uit te voeren; of
d. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de
Overeenkomst zal worden verricht.

Betaling

1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Moby aangewezen
bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
2. Moby zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De
betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen dagen na de datum van de betreffende factuur,
tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
3. Facturatie vindt wekelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
4. Moby en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in
evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is
overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages
zoals neergelegd in de Overeenkomst.
5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de
Wederpartij niet op.
6. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem
gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
7. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van
rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling
verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele
voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele
maand.
8. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle
verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan,
zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
9. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de Wederpartij.
10. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Moby recht op een vergoeding
van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €100 voor iedere
factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
11. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op
vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Moby en de
verplichtingen van de Wederpartij jegens Moby onmiddellijk opeisbaar.
12. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor
rekening van de Wederpartij.

Garanties

1. Moby garandeert dat de geleverde Producten beantwoorden aan de Overeenkomst. Moby
garandeert tevens dat de geleverde Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen
die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de Producten die eigenschappen
bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
2. Moby garandeert dat de verrichte Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst en worden
uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
3. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten
Nederland.
4. Indien het geleverde Product door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door
deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
5. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Moby
nadat de Wederpartij hiervan melding heeft gemaakt, binnen een redelijke termijn overgaan
tot kosteloze vervanging of herstel.
6. Indien de garantietermijn is verlopen, zijn alle kosten voor herstel of vervanging (daaronder
begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten) voor rekening van de Wederpartij.
7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen, indien een gebrek is ontstaan als gevolg van
ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die
de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Moby in voor
de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
8. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden waar Moby geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden
vallen o.a. weersomstandigheden.

Leveringstermijn

1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn
slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
overeengekomen.
2. Moby is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens
overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Moby.
3. Indien Moby gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die
noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Moby
heeft verstrekt.
4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat Moby na het verstrijken hiervan
van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling
vereist, waarbij Moby een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar
verplichtingen na te komen.
5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of
anderszins is gebleken dat Moby zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen.
Indien Moby binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de
Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

1. Een tekortkoming kan niet aan Moby of de Wederpartij worden toegerekend, daar de
tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet
gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop Moby geen invloed kan uitoefenen en waardoor Moby niet in staat is de
verplichtingen na te komen.
3. Onder overmacht van Moby wordt in ieder geval verstaan:
a. stakingen;
b. storingen in het verkeer;
c. overheidsmaatregelen die Moby verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel
deugdelijk na te komen;
d. relletjes, oproer, oorlog;
e. verkeersbelemmeringen;
f. gebrek aan arbeidskrachten;
g. extreme weersomstandigheden;
h. brand;
i. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
j. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten
gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Moby in redelijkheid niet
door de Wederpartij mag worden verlangd.

Beëindiging overeenkomst

1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beeindigen.
2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 14
dagen.
3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
a. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
b. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
c. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de
andere partij.
4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Moby op de Wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien Moby de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Moby behoudt steeds het recht schadevergoeding te
vorderen.

Aansprakelijkheid

1. Moby is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet
van Moby, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Moby uitkeert of tot
maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
b. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Moby aan de Overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Moby toegerekend kunnen worden; of
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
3. Moby is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van
het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade
wegens door Moby gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet
uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe
schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
4. Moby is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is
gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst
indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het
niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
5. Moby is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment
goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en
te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten
behoeve van de door Moby voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden,
en Moby is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze
ingeschakelde derden.
7. Moby is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of
tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of
namens Moby, de Wederpartij of derden.

Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Moby voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid
jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de
Overeenkomst, ongeacht of de schade door Moby of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken
of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.
2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Moby,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken
van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische)
informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”),
berusten uitsluitend bij Moby of diens licentiegevers.
2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het
IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden
toegekend.
3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot
het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van Moby.
4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele
eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal
te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
5. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het
IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en
bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele
eigendomsrechten van Moby.
6. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor
rechterlijke matiging vatbare boete van €1000 per inbreuk makende handeling betalen aan
Moby, onverminderd het recht van Moby om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen
of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beeindigen.
7. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de
Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Moby voor exploitatie,
verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van
de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.
8. Al het door Moby ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door
Moby voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met
de Wederpartij.

Privacy

1. Moby respecteert de privacy van de Wederpartij. Moby behandelt en verwerkt alle
persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het
bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Wederpartij stemt in met deze
verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Moby
passende beveiligingsmaatregelen.
2. Moby gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.

Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens Moby en/of jegens de door Moby
eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een
verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Moby en/of de door Moby eventueel ingeschakelde derden
kan aanwenden.

Overdracht

1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Moby te
hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan
derden over te dragen.
2. Moby is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar
hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen
nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Overig

1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden
overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met
betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2. De administratie van Moby geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de
Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als
bewijs kan dienen.
3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst
nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Moby zal alsdan een
nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel
mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Moby is
gevestigd.

Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en
verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands
recht.
2. Alle geschillen tussen Moby en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van
een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die
daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter
van Rechtbank Amsterdam.